Informace pro oznamovatele

Obchodní společnost Dibaq a.s., IČO: 252 86 366, se sídlem na adrese č.p. 90, 564 01 Helvíkovice (dále jen „Společnost“) zavedla jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“ nebo „zákon“) vlastní vnitřní oznamovací systém. Součástí zavedeného systému je možnost podat oznámení o jednáních, která jsou popsána níže.

Oznámení mohou podávat všechny osoby, které pro Společnost vykonávají závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž a ví a/nebo se jinak dozvěděly, nebo mají podezření na protiprávním jednání, jejichž výčet je uveden v zákoně (dále jen „Oznamovatel“). Pro vyloučení pochybností Společnost uvádí, že oznámení učiněná od jiných osob, včetně osob, které pro Společnost vykonávají činnosti uvedené v § 2, odst. 2, písm. c) až g) a j) zákona, jsou vyloučeny a Společnost se těmito v rámci vyhodnocení dle zákona nebude zabývat.

Důležité je, aby se oznámení opíralo o věrohodná fakta a skutečnosti. Za vědomě nepravdivá oznámení může být udělena pokuta dle zákona. 

 

Jaké jednání může být např. oznámeno?

  • má znaky trestného činu;
  • má znaky spáchání přestupku, za který právní předpis stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 kč;
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů;
  • porušuje právní předpisy nebo předpisy evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;
  • porušuje právní předpisy nebo předpisy evropské unie v oblasti daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
  • porušuje právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů evropské unie nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva evropské unie.

 

Kdo oznámení přijímá a jak je oznámení možné podat?

Vaše oznámení přijme námi pověřená osoba: Ing. Kateřina Indrová prostřednictvím emailu: oznameni@dibaq.cz, telefonicky na čísle + 608 552 201, nebo také osobně v sídle Společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s řešitelem oznámení. Podání oznámení Vám bude umožněno v přiměřené lhůtě po podání Vaší žádosti, nejpozději však do 30 dnů.

Při učinění oznámení je zapotřebí uvést jméno, příjmení a datum narození (nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost) a informace o možném protiprávním jednání. Pověřená osoba je vázána mlčenlivostí a bude chránit vaši identitu a informace, které jste jí poskytli.

Pokud budete mít podezření na protiprávní jednání, budeme rádi, když vnitřního oznamovacího systému Společnosti využijete. Kromě něj Vám zákon umožňuje využít také další způsoby oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný na této adrese: https://oznamovatel.justice.cz/, nebo prostřednictvím uveřejnění, například do médií (to ale jen v případech vyjmenovaných v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů).

 

Způsob řešení oznámení

Potvrzení o přijetí oznámení Vám potvrdíme do sedmi kalendářních dnů od jeho přijetí, ledaže jste pověřenou osobu požádali, abyste o přijetí oznámení nebyli vyrozumíváni, bylo oznámení učiněno anonymně (aniž bychom znali konkrétní adresu, na kterou můžeme odpovědět), nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení Vaší totožnosti.

Pověřená osoba následně prošetří okolnosti oznamovaného jednání. Následně navrhne opatření na zabránění pokračování oznamovaného jednání a nápravu stavu. Přijetí a realizaci těchto opatření řešitel také kontroluje. Ujišťujeme Vás, že Společnost vůči vám ani tzv. spřízněným osobám nepodnikne jakékoli odvetné opatření v souvislosti s podáním oznámení, jako je rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy nebo jiné znevýhodnění, ukončení trvalé spolupráce či například snížení odměny.

Nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení Vás pověřená osoba vyrozumí o tom, jak bylo oznámení posouzeno (zda bylo důvodné, či nikoliv). Ve složitých případech může být lhůta prodloužena až o 30 dnů, a to dvakrát za sebou. Poté, co budou přijata konkrétní opatření, Vás bude pověřená osoba informovat bez zbytečného odkladu, ledaže jste pověřenou osobu požádali, abyste o přijetí oznámení nebyli vyrozumíváni, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení Vaší totožnosti.